Rada Osiedla Grunwald Północ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Osiedla Grunwald Północ wybierana jest przez mieszkańców Osiedla. Radę tworzy piętnaście (15) osób. Ich kadencja trwa
4 lata. Rada Osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego. Wypełnia ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców Osiedla,
a władzami Miasta.
Podczas sesji, poprzez podejmowane uchwały decyduje o sprawach należących do zakresu jej działania.
Do zadań Rady Osiedla należy:
- rozwój całego obszaru Osiedla;
- uchwala plan wydatków Osiedla;
- informuje mieszkańców Osiedla o swej działalności.
Rada Osiedla powołuje Zarząd Rady Osiedla, który realizuje bieżące
zadania Osiedla.
Do zadań Zarządu Rady Osiedla należy:
- przygotowanie projektów uchwał Rady Osiedla;
- wykonywanie uchwał Rady Osiedla;
- przygotowanie projektu planu wydatków Rady Osiedla;
- realizacja uchwalonego planu wydatków Rady Osiedla;
- zarządzanie mieniem Rady Osiedla;
- zapewnienie obiegu inforamcji pomiędzy Radą Osiedla, a mieszkańcami Osiedla.

Krótka historia powstania Rady Osiedla:

Rada Osiedla ks. Jerzego Popiełuszki
Osiedle ks. Jerzego Popiełuszki, jako jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego, powstało
28 września 1993 r. (Uchwała nr XC/521/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Księdza Jerzego Popiełuszki). Pierwszą Przewodniczącą Rady Osiedla ks. Jerzego Popiełuszki była Pani Renata Przybylska.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego